Český pohár Mini-Z 2014

cpČeský pohár Mini-Z (dále jen „ČP“)
Soutěžní propozice verze 2014.
Základní informace

 • určeno pro RC auta Mini-Z Racer v měřítku 1:28
 • kategorie Standard a Expert (definice viz.dále)
 • hlavní pořadatel Českého poháru: tretera@peckamodel.cz
 • realizační tým Českého poháru se skládá ze zástupců všech pořadatelských klubů
 • jezdí se na povrchu originální dráhy Kyosho (RCP) i na kobercovém povrchu
 • konkrétní termíny závodů zveřejňuje hlavní pořadatel na svém webu.
 • ČP je zcela otevřený a tedy přístupný pro soutěžící bez rozdílu klubové či státní příslušnosti, podmínkou
  však je řádná registrace na webu pořadatele
 • Registrace na www.myrcm.ch – v případě velkého počtu registrovaných pilotů má pořadatel právo
  počet startujících pilotů omezit na přijatelný a organizačně zvládnutelný počet

Sledovaná pořadí a věkové kategorie:

 • Junior: do 15 let (včetně) Sleduje se v kat.Standard
 • Senior: 16 let a víc Sleduje se v kat.StandardC
 • Celkové pořadí Sleduje se v kat. Expert
  Pro zařazení do dané věkové kategorie Junior/Senior rozhoduje věk soutěžícího dosažený v den konání
  1.závodu ČP, aby soutěžící absolvoval celý seriál v jediné kategorii.
  Junioři i senioři soutěží dohromady, sleduje se celkové pořadí i výsledky jednotlivých věkových skupin.
  Startovné:
 • Osoby do 15 let (včetně) Startovné 200 Kč/závod a kategorii.
 • Osoby 16 let a víc Startovné 300 Kč/závod a kategorii

Startovné je splatné při ranní prezenci před závodem ČP, nevratné. Pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru s jiným klubovým závodem, startovné do daného závodu Českého poháru bude zvýhodněno.
Ustanovení společná pro obě kategorie Standard a Expert
Jsou povoleny pouze ty vysílače, které splňují platnou legislativu a mají homologaci pro Českou republiku. Všichni soutěžící jsou povinni mít ve svém autě originální a fungující čip Robitronic. Auta nemusí být označena startovními čísly či nijak zvlášť rozlišována, pokud to nebude nevyhnutelnéz důvodu rozpoznatelnosti stejných aut v jedné jízdě. Pilot musí zajistit, aby nedocházelo k mechanickému či chemickému poškozování dráhy a ke znečišťováníjejího povrchu vlivem odkapu oleje z motoru, ložisek kol, z olejového tlumiče, diferenciálu, apod., vlivempřípravků na ošetření pneu, atd.
Karosérie:

 • povolené pouze komerčně prodávané od fy KYOSHO a R246.
 •  při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie,
 • tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie dodávané výrobcem. Při tom se
  neposuzují doplňky (např. zrcátka, stěrače, atp.),
 •  legálnost použití poškozené karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně.
 • jsou povoleny následující úpravy karosér modelů:
  • změna vzhledu barevným lakováním,
  • použití polepů (např. reklamních) neměnící její aerodynamiku,
  • provedení přídavného osvětlení modelu,
  • vnitřního vyztužení v prostoru předního spoileru nebo nárazníku pro zvýšení její odolnosti
  • použití originálního předního ochranného nárazníku určeného pro daný typ karoserie

Pohonné akumulátory:

 • pohon modelu 4 články nabíjecích aku AAA typu NiMH se jmenovitým napětím max.1,25 V/článek.
 • povoleny jsou pouze běžně dostupné NiMH akumulátory
 • akékoliv úpravy akumulátorů jsou nepřípustné

Elektronika podvozku:

 • povolena nezbytná úprava pro napájení měřícího čipu,
 •  povolena pouze originální elektronika 27 MHz nebo 2,4 GHz,
 •  jakékoliv úpravy na elektronice auta jsou zakázané
 • přeFETování auta je zakázané

Pneumatiky a jejich ošetření:

 • je povoleno použít pouze gumové pneu
 • Mechové pneu jsou zakázané
 • max. šířka předních pneu: 9 mm,
 • max. šířka zadních pneu: 11 mm.
 • Pro závody na RCP dráze musí být pneumatiky zcela suché, je zakázáno na pneu aplikovat přípravky, které by mohly způsobit znečistění trati.
 • Pro závody na koberci jsou povoleny běžné gripové přípravky.
 • Je zakázáno používat chemické přípravky, které by nadměrně zapáchaly a neúměrně znepříjemňovaly pobyt ostatním soutěžícím a ohrožovaly jejich zdraví.

Kategorie 1:28 Standard
Tato soutěžní kategorie je určena pro modely Kyosho Mini-Z Racer MR 01/15/02/03/03Sports. Jakékoliv úpravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, až na výjimky popsané níže, zakázány!

Podvozek:

 • – jsou povoleny pouze podvozky Mini-Z Racer od fy KYOSHO z originálního balení základního netuningového setu
 • budou tolerovány i barevné varianty plastových chassis KYOSHO, ty ovšem musí být zbaveny všech tuningových dílů, vyjma těch níže povolených
 • povoleny výhradně originální plastové držáky motoru RM nebo MM.

Motor:

 • povolen pouze: KYOSHO Standard, kat. č. MZ-09P,
 • motor nesmí být žádným způsobem rozebírán, upravován. Záběh motoru se za úpravu nepovažuje,
 • na vnějším plášti motoru se silou statorových magnetů nesmí udržet kovový element o hmotnosti  3g.

Tuningové díly, úprava modelu:
je povolena záměna těchto originálních dílů:

 • pastorků za jiné plastové v rozsahu 6 až 9 zubů pro potřeby změny převodového poměru,
 • kluzných ložisek za ložiska kuličková,
 • spojovacího dílu podvozku s držákem motoru – tzv. „háčka“,
 • plastových matic kol za kovové
 • budou tolerovány stříbrné i zlaté kontakty držáku baterií

Disky:

 • je povoleno použít pouze plastové disky určené pro auta Mini-Z Racer
 • je zakázáno je jakkoliv upravovat.

Kategorie 1:28 Expert

Tato soutěžní kategorie je určena pro modely Kyosho Mini-Z Racer MR01/15/02/03/03VE/03Sports a MA10/15/20.

Jakékoliv úpravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, až na výjimky popsané níže, zakázány!

Podvozek:

 • jako základ podvozku jsou povoleny pouze podvozky Mini-Z Racer od fy KYOSHO,

Motor:

  • jakýkoliv od jakéhokoliv výrobce, nicméně pořadatelé doporučují a vyhrazují si následující omezení:
  • Volte přiměřený výkon motoru, který na trati zvládnete, udržíte zcela pod svojí kontrolou a nebudete nebezpeční svému okolí. V takovém případě by jste dokonce mohli být vyloučeni ze závodu.
  • Pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru s jiným klubovým závodem, je v kategoriích Standard/Expert povinnost respektovat technické předpisy daného klubového závodu v dané kategorii.
  • Český pohár bychom měli chápat i jako přípravu na Kyosho Masters, zohledněme to tedy ve vlastním zájmu v definici pohonu pro kategorii Expert.

Z výše uvedených důvodů pořadatelé doporučují soutěžícím držet auta pro kategorii Expert

Českého poháru v definici „100% Kyosho/R246“.

Tuningové díly, úprava modelu:

  •  povolen veškerý komerční tuning pro auta Mini-Z Racer, bez rozdílu výrobce,
  • povoleny držáky motoru typu HM/RM/MM/LM v originálním plastovém či v kovovém provedení

Disky:

  •  je povoleno použít plastové či kovové disky určené pro auta Mini-Z Racer
  • je zakázáno je jakkoliv upravovat.

Schválení auta do závodu

Posouzení, kontrola technické definice auta a vysílače a jejich připuštění do závodu jsou v pravomoci hlavního pořadatele. Pořadatel má právo kdykoliv nařídit technickou kontrolu. Na jeho pokyn je soutěžící povinen sporný díl odstranit nebo nahradit jiným a to ve stanoveném čase (typicky 1 až 2 minuty včetně opakovaného předložení auta pořadateli pro kontrolu), závod může být po uplynutí této doby odstartován i bez ohledu na absenci soutěžícího. V případě neuposlechnutí či opakovaných nedostatků může být soutěžící diskvalifikován.

Průběh a organizace závodů Českého poháru

Pokyny pro pořadatele – povinnosti pro pořadatelský/hostitelský klub Žadatel projevuje zájem o pořádání závodu Českého poháru kontaktováním hlavního pořadatele spolu se stručným představením svého klubu, výčtem svých možností, obecného popisu místa konání, zázemí, tratě (koberec/RCP) a finanční náročností (např.nájem tělocvičny pro konání závodu). Žádost bude posouzena realizačním týmem a zájemce vyrozuměn. Pořadatelským klubem se stává klub, kterému bude pořádání závodu Českého poháru svěřeno. Každý pořadatelský klub jmenuje jednoho svého zástupce s mandátem k zastoupení pořadatelského klubu v realizačním týmu Českého poháru. Mělo by se jednat o osobu, která je za svůj klub oprávněna samostatně jednat a činit rozhodnutí. Přidělení pořadatelství danému klubu, termín a místo konání závodu musí být odsouhlaseny zástupcem pořadatelského klubu, realizačním týmem a hlavním pořadatelem Českého poháru. Závod musí být do termínového kalendáře Českého poháru zařazen ještě před zahájením prvního závodu seriálu, aby soutěžící měli přehled o rozsahu a místech konání závodů celého ročníku Českého poháru. Eventuelní změna termínu konání závodu je možná jen v opodstatněném případě a musí být odsouhlasena zástupcem pořadatelského klubu, realizačním týmem a hlavním pořadatelem Českého poháru. Pořadatelský klub je povinen minimálně dva týdny před konáním svého závodu zaslat základní informace a pokyny (přesné místo konání závodu, možnosti parkování, způsob stravování, potřebu přezuvek, eventuelní potřebu výpomoci s úklidem po závodě, upozornění na místní zvláštnosti či zvyklosti a podobně) emailem hlavnímu pořadateli, aby ten jej mohl včas rozeslat společně s pozvánkou na závod. Pořadatelský klub je povinen zajistit vhodnou formou přiměřenou propagaci svého závodu v místním regionu, např.včasným zveřejněním informace na svých webových stránkách, vyvěšením upoutávky v klubové vývěsce, propagací v regionálním tisku, a podobně. K propagaci je možno využít plakátku Českého poháru uvedeného na konci tohoto dokumentu. Pořadatelský klub je povinen zajistit důstojné prostory pro konání svého závodu včetně stolů, židlí a zdroje elektrické energie s přiměřeně předpřipraveným rozvodem ke stolům soutěžících. Pořadatelský klub je povinen zajistit vhodné ozvučení pro rozhodčí/časoměřiče a pro hlasový výstup z měřicího notebooku a vhodné ozvučení prostoru pro soutěžící, zejména pokud ti nemají své servisní zázemí ve stejné místnosti kde je umístěna závodní dráha. Pořadatelský klub je povinen zajistit přípravu závodního okruhu ještě před ranní registrací do závodu. Tvar závodního okruhu nemusí být zveřejněn dopředu, nesmí ale vybočovat z obvyklých zvyklostí, musí být přehledný pro soutěžící z jejich stanoviště i pro rozhodčí ze stanoviště časoměřičů. Kolem okruhu musí být prostor pro nasazovače a nasazovačům musí být dosažitelná jakákoliv část závodního okruhu. Závodní okruh musí mít dostatečnou propustnost pro alespoň 5 aut na trati současně. Závodní okruh musí být ve způsobilém technickém stavu a po celou dobu závodního dne udržován tak, aby byl pro závod způsobilý, tedy: na vozovce nesmí být díry, na koberci nesmí být vlny, povrch musí být čistý, vyluxovaný, v případě koberce nesmí neúměrně pouštět chlupy, mantinely musí být řádně upevněné, přilepené, nesmí způsobovat uvíznutí či poškozování aut a žádná část závodního okruhu nesmí negativně ovlivňovat plynulý provoz aut. Posouzení způsobilosti závodního okruhu a jeho schválení k závodu spadá do kompetence realizačního týmu a hlavního pořadatele Českého poháru. Pokud je závodní okruh shledán nezpůsobilým, je pořadatelský klub povinen ihned zjednat nápravu. Řádná příprava prostorů pro soutěžící a závodního okruhu je otázkou cti pořadatelského klubu. Věříme, že se vždy podaří tyto základní předpoklady s předstihem naplnit, aby soutěžící, kteří na závod přijíždí nemuseli být zdržováni problémy organizace pořadatelského klubu a aby časový harmonogram dne byl optimálně dodržen. Pořadatelský klub je povinen zajistit přiměřenou část tomboly. Její obsah, rozsah a finanční náklady je nezbytné s předstihem projednat s hlavním pořadatelem Českého poháru. Pořadatelský klub zajistí přivítání účastníků na začátku soutěžního dne a vyhlášení výsledků na konci soutěžního dne. Pokud bude pořadatelský klub po závodě potřebovat pomoci s úklidem (např srovnání stolů a židlí), soutěžící v mezích svých možností vypomohou, je však potřeba o to ze strany pořadatelského klubu včas požádat, nejlépe již při poskytování informací a pokynů hlavnímu pořadateli, aby s tím soutěžící počítali. Pořadatelský klub je povinen zajistit a zveřejnit přiměřenou dokumentaci (např.foto, video, článek…) zesvého závodu Českého poháru a to max.do 3 dnů od konání závodu. Úložištěm může být web pořadatelského klubu nebo některý ze serverů určených pro ukládání fotografií. Pořadatel oznámí místo uložení dokumentace emailem členům realizačního týmu.

Časový harmonogram dne

Časový harmonogram dne: 8:00 prezence, 9:00 kontrola čipů, 9:15 briefing pilotů, 9:30-cca 17:00 rozjížďky. Poté vyhlášení výsledků, tombola a ukončení závodního dne.

Časomíra a rozhodčí

Časomíru a rozhodčí zajišťuje hlavní pořadatel Českého poháru tak, aby byla zaiištěna objektivita závodů, jednotné měření a vyhodnocení. Přiměřené náklady na cestovné a stravné rozhodčích je hrazeno z výtěžku z účastenských poplatků Českého poháru. Povinností rozhodčích je zpřístupnit a zveřejnit výsledky závodů a průběžný stav Českého poháru max.do 3 dnů od konání závodů.

Počítání kol

Soutěžící jsou povinni do každé rozjížďky nastoupit s řádně nabitými bateriemi, aby bylo vyloučeno riziko nekvalitního sejmutí signálu z čipu měřicí bránou z důvodu nízkého palubního napětí. Soutěžící jsou plně zodpovědní za správné fungování čipu ve svém autě a to včetně správného umístění, posunutí, ulomení, poškození čipu, uvolnění kabeláže či karoserie provozem auta během rozjížďky. Eventuelní stížnosti k problematice načítání kol v rozjížďce či k úmyslnému ovlivnění průběhu závodu nečestným a nesportovním jednáním soupeře či vlivem brutálního jednání soupeře na trati, lze nahlásit soutěžícím u obsluhy měřicí brány pouze bezprostředně po ukončení konkrétní rozjížďky, obsluha měřicí brány v tom případě svolá pořadatele k posouzení stížnosti a až do jejího dořešení neodstartuje žádnou další rozjížďku. Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč. Kauce propadá pořadatelům v případě shledání neoprávněného protestu.

Nasazování aut

Způsob a organizaci nasazování aut definuje pořadatel při úvodním briefingu. Nasazovač svojí činností nesmí ovlivnit jízdu ostatních modelů na trati ani neúměrně omezovat výhled na trať ostatním pilotům. Nasazovačům je zakázáno vstupovat do trati či stoupat na mantinely či opírat se o jízdní dráhu. Je povoleno otočit auto po směru jízdy nasazovačem, jen pokud to není auto schopno udělat vlastní silou.

Obecná ustanovení

Vysílače soutěžících, kteří právě nepojedou svou jízdu, musí být vypnuty a to bez rozdílu frekvence. Měřicí brána nemusí být v místě startovní čáry. Piloti ke svým rozjížďkám nastupují bez otálení. Startuje se v momentě určeném pro start dané rozjížďky. Na opozdilce se NEČEKÁ.

Je zakázáno startovat předčasně („ulitý“ start). Pokud se tak stane, může pořadatel přerušit závod, napomenout viníka a nařídit opakovaný start. Pokud ve stejné jízdě dojde k dalšímu předčasnému startu, je pořadatel oprávněn viníka z jízdy vyloučit a nařídit opakovaný start. Je zakázáno úmyslně křížit cestu ostatním, zejména při startu. Pokud by k tomu došlo ve zjevném úmyslu, je pořadatel oprávněn závod přerušit, vyloučit viníka z jízdy a nařídit opakovaný start. „Projetím cílem“ se rozumí moment, kdy měřící brána zaregistruje signál z čipu auta, nemusí to tedy nutně být průjezd pomyslnou čarou přesně pod měřicí bránou, signál z čipu bývá sejmut již o několik centimetrů dříve. Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů. Po napomenutí pořadatelem následuje varování, při opakovaném napomenutí může být pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10 sekund. V případě evidentně likvidačního zákroku se zjevným úmyslem může být provinilec diskvalifikován okamžitě a to dokonce z celého závodního dne. Pomalejší piloti, kteří mají ztrátu jednoho a více kol jsou povinni vhodným způsobem umožnit předjetí výrazně rychlejším pilotům. Pokud tak neučiní ani na výzvu časoměřiče či pořadatele, následuje varování, může být pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10sekund. Při výjezdu ze „stop and go“ musí dát pilot přednost autům jedoucím po dráze. V případě evidentního bránění předjetí se zjevným úmyslem může být provinilec diskvalifikován a to dokonce z celého soutěžního dne. Závodník se nemůže nechat zastoupit. Závodník může mít s sebou jednoho mechanika.

Systém základních a finálových rozjížděk,

 vyhodnocení Základní skupiny

Dle počtu účastníků v dané kat. budou soutěžící rozdělení do vhodného počtu základních skupin. V každé základní skupině soutěžící absolvuje tři rozjížďky v trvání cca 3-5 min (stanoví pořadatel dle časových možností). Cílem je najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Při rovnosti kol rozhoduje lepší čas, za který byl tento počet kol dosažen. Z výsledků dosažených v základních rozjížďkách se každému soutěžícímu pro rozřazení do skupin finálových započítají dva nejlepší dosažené výsledky.

Finálové skupiny

Po absolvování všech rozjížděk v základních skupinách a na základě nejlepších dosažených výsledků každého soutěžícího v základních skupinách budou soutěžící rozřazeni do finálových výkonnostních skupin E/D/C/B/A (E- „nejslabší“, A- „nejsilnější“). V každé finálové skupině soutěžící absolvuje tři rozjížďky v trvání cca 5-10 min (stanoví pořadatel dle časových možností). Cílem je najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Ze třech výsledků dosažených ve finálových skupinách se každému soutěžícímu škrtne ten nejhorší a výsledné pořadí se počítá pouze ze dvou lepších výsledků (tedy dosažený počet kol a odpovídající časy). Při rovnosti kol rozhoduje lepší součet časů, při kterém byl počet kol dosažen. Finálovými jízdami se upravuje již jen pořadí uvnitř daných finálových skupin E/D/C/B/A. Vyjímka: Pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru s jiným klubovým závodem, systém rozjížděk a finále se plně přizpůsobí zvyklostem a pravidlům daného klubového závodu. Z výsledků klubového závodu se následně pro účely Českého poháru vyčte pořadí pilotů daného závodu Českého poháru.

Schéma závodů

Dle počtu soutěžících může pořadatel vhodně upravit počet základních a finálových skupin, čas trvání rozjížděk i počet soutěžících ve skupině a to i dle konkrétního tvaru a propustnosti trati.

Bodování výsledků jednotlivých závodů

(tyto body se započítávají do seriálu závodů):

Bodování :

1. MÍSTO50 BODŮ6. MÍSTO34 BODŮ
2. MÍSTO46 BODŮ7. MÍSTO32 BODŮ
3. MÍSTO42 BODŮ8. MÍSTO30 BODŮ
4. MÍSTO38 BODŮ9. MÍSTO28 BODŮ
5. MÍSTO36 BODŮ10. MÍSTO27 BODŮ

Dále vždy o jeden bod méně až do jednoho bodu, ostatní místa rovněž jeden bod.

Při závěrečném vyhodnocení celého seriálu závodů (zvlášť pro každou kategorii) se postupuje následovně:

 •  při počtu závodů do šesti (včetně) se každému soutěžícímu škrtá jeden nejhorší výsledek
 • při počtu závodů nad šest se každému soutěžícímu škrtají dva nejhorší výsledky

Pokud nastane rovnost bodů, piloti jsou vyhlášeni na shodném místě. Při rovnosti bodů v pořadí jednotlivých věkových kategorií rozhoduje lepší umístění pilota v celkovém pořadí.

Tombola

Probíhá na závěr každého soutěžního dne, rozsah tomboly dle možností pořadatele.

Vyhlášení výsledků celého seriálu závodů, ceny a odměny:

 • Proběhne po posledním závodu seriálu.
 • Pro nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích budou připraveny poháry a diplomy, dle možností pořadatelů i drobné věcné ceny.

Protože cílem Českého poháru Mini-Z je zároveň společenské setkávání, je závodník povinen se osobně dostavit k předání ceny. V opačném případě cena propadá organizátorům.

Obecná ustanovení:

Soutěžící jsou povinni dodržovat zásady fair play. Hlavní pořadatel si v nezbytném případě vyhrazuje právo na úpravu propozic. Ta musí být odsouhlasena většinou členů realizačního týmu. Hlavní pořadatel si v nezbytném případě vyhrazuje právo na změnu místa, času a data konání závodů. Ta musí být odsouhlasena většinou členů realizačního týmu.

Obecné informace, kontakty:

 • kontakt na hlavního pořadatele Českého poháru: tretera@peckamodel.cz
 • registrace soutěžících www.myrcm.ch
 • základní informace o Českém poháru: www.rcteam.cz/CP
 • eventuelní dotazy k Propozicím v případě nejasností směřujte na email: rcteam@seznam.cz

Pořadatelské kluby:

 • 1.Mini-Z Racer ČR
 • AVZO Neratovice
 • DDM TRCA Třebechovice pod Orebem
 • MTT Teplice
 • RC Team Vysoké Mýto

 

strong