Propozice -buggy

PRAŽSKÉ PARKY
1.Ročník Mini-Z Buggy na venkovních tratích
Základní informace

 • určeno pro RC auta Mini-Z Buggy v měřítku 1:28
  kategorie Open
 • jezdí se na povrchu venkovních plochách litý asfalt, ušlapaná zem, umělé a přírodní skoky
 • PP probíhá v období květen až červenec 2013, konkrétní termíny zveřejňuje pořadatel na svém webu
 • PP je zcela otevřený a tedy přístupný pro soutěžící bez rozdílu klubové či státní příslušnosti, podmínkou však je řádná registrace na webu pořadatele
 • registrace na www. mini-z.cz – v případě velkého počtu registrovaných pilotů má pořadatel právo počet startujících pilotů omezit na přijatelný a organizačně zvládnutelný počet

Kalendář:

 • 1. závod 18.5. Riegrovy sady
 • 2. závod 1.6. Karlovo náměstí
 • 3. závod 15.6. Kampa
 • 4. závod 13.7. Stromovka
 • 5. závod 5.10. Kampa

Změny vyhrazeny, sledujte průběžně web pořadatele !
Sledovaná pořadí a věkové kategorie:
Celkové pořadí

 • 1. závodu PP, aby soutěžící absolvoval celý seriál v jediné kategorii.
  Junioři i senioři soutěží dohromady, sleduje se celkové pořadí.

Startovné:

 • Osoby do 15 let (včetně) Startovné 200 Kč/závod
 • Osoby 16 let a víc Startovné 300 Kč/závod

Startovné je splatné při ranní prezenci před závodem PP, a je nevratné.
Ustanovení:

 • Povoleny jsou vysílače všech výrobců určená pro Mini Z
 • Všichni soutěžící jsou povinni mít ve svém autě originální a fungující čip Robitronic

Auta nemusí být označena startovními čísly či nijak zvlášť rozlišována, pokud to nebude nevyhnutelné z důvodu rozpoznatelnosti stejných aut v jedné jízdě.

Karosérie:

 • povolené pouze komerčně prodávané od fy KYOSHO .
 • tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie dodávané výrobcem. Při tom se
  neposuzují doplňky
 • legálnost použití poškozené karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně.
 • jsou povoleny následující úpravy karosérie modelů:
  • změna vzhledu barevným lakováním,
  • použití polepů (např. reklamních) neměnící její aerodynamiku,
  • provedení přídavného osvětlení modelu,
  • použití originálního předního ochranného nárazníku určeného pro daný typ karoserie

Pohonné akumulátory:

 • pohon modelu 4 články nabíjecích aku AAA typu NiMH se jmenovitým napětím max.1,25 V/článek.
 • povoleny jsou pouze běžně dostupné NiMH akumulátory
 • jakékoliv úpravy akumulátorů jsou nepřípustné

Elektronika podvozku:

 • povolena nezbytná úprava pro napájení měřícího čipu,
 • povolena pouze originální elektronika 2,4 GHz,
 • jakékoliv úpravy na elektronice auta jsou zakázané
 • přeFETování auta je zakázané

Pneumatiky a jejich ošetření:

 • je povoleno použít jen pneu určené pro Mini-Z Buggy
 • Je zakázáno používat chemické přípravky, které by nadměrně zapáchaly a neúměrně znepříjemňovaly pobyt ostatním soutěžícím a ohrožovaly jejich zdraví.

Tato soutěžní kategorie je určena pouze pro modely Kyosho Mini-Z Buggy MB 010
Jakékoliv úpravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, až na výjimky popsané níže, zakázány!

Podvozek:

 • jako základ podvozku jsou povoleny pouze podvozky Mini-Z Buggy MB 010 od fy KYOSHO,

Motor:

 • povolen pouze:určený pro třídu Mini Z 130er od všech výrobců

Tuningové díly, úprava modelu:

 • povolen veškerý komerční tuning pro auta Mini-Z Buggy, bez rozdílu výrobce,

Disky:

 • je povoleno použít plastové či kovové disky určené pro auta Mini-Z Buggy
 • je zakázáno je jakkoliv upravovat.

Co není povoleno je zakázáno.

Schválení auta do závodu
Posouzení, kontrola technické definice auta a vysílače a jejich připuštění do závodu jsou v pravomoci hlavního pořadatele. Pořadatel má právo kdykoliv nařídit technickou kontrolu. Na jeho pokyn je soutěžící povinen sporný díl odstranit nebo nahradit jiným a to ve stanoveném čase (typicky 1 až 2 minuty včetně opakovaného předložení auta pořadateli pro kontrolu), závod může být po uplynutí této doby odstartován i bez ohledu na absenci soutěžícího. V případě neuposlechnutí či opakovaných nedostatků může být soutěžící diskvalifikován.

Průběh a organizace závodů PP 2013
Časový harmonogram dne:

 • 11:00 prezence
 • 11:30 kontrola čipů
 • 11:45 briefing pilotů
 • 12:00-cca 17:00 rozjížďky

Poté vyhlášení výsledků, tombola a ukončení závodního dne.
Počítání kol
Soutěžící jsou povinni do každé rozjížďky nastoupit s řádně nabitými bateriemi, aby bylo vyloučeno riziko nekvalitního sejmutí signálu z čipu měřicí bránou z důvodu nízkého palubního napětí.
Soutěžící jsou plně zodpovědní za správné fungování čipu ve svém autě a to včetně správného umístění, posunutí, ulomení, poškození čipu, uvolnění kabeláže či karoserie provozem auta během rozjížďky.
Eventuelní stížnosti k problematice načítání kol v rozjížďce či k úmyslnému ovlivnění průběhu závodu nečestným a nesportovním jednáním soupeře či vlivem brutálního jednání soupeře na trati, lze nahlásit soutěžícím u obsluhy měřicí brány pouze bezprostředně po ukončení konkrétní rozjížďky, obsluha měřicí brány v tom případě svolá pořadatele k posouzení stížnosti a až do jejího dořešení neodstartuje žádnou další rozjížďku.

Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč. Kauce propadá pořadatelům v případě shledání neoprávněného protestu.
Nasazování aut
Způsob a organizaci nasazování aut definuje pořadatel při úvodním briefingu.
Nasazovač svojí činností nesmí ovlivnit jízdu ostatních modelů na trati ani neúměrně omezovat výhled na trať ostatním pilotům.

Nasazovačům je zakázáno vstupovat do trati či stoupat na mantinely či opírat se o jízdní dráhu. Je povoleno otočit auto po směru jízdy nasazovačem, jen pokud to není auto schopno udělat vlastní silou.
Obecná ustanovení
Vysílače soutěžících, kteří právě nepojedou svou jízdu, musí být vypnuty a to bez rozdílu frekvence.
Měřicí brána nemusí být v místě startovní čáry.
Piloti ke svým rozjížďkám nastupují bez otálení. Startuje se v momentě určeném pro start dané rozjížďky.
Na opozdilce se NEČEKÁ.
Je zakázáno startovat předčasně („ulitý“ start). Pokud se tak stane, může pořadatel přerušit závod, napomenout viníka a nařídit opakovaný start. Pokud ve stejné jízdě dojde k dalšímu předčasnému startu, je pořadatel oprávněn viníka z jízdy vyloučit a nařídit opakovaný start.
Je zakázáno úmyslně křížit cestu ostatním, zejména při startu. Pokud by k tomu došlo ve zjevném úmyslu, je pořadatel oprávněn závod přerušit, vyloučit viníka z jízdy a nařídit opakovaný start.
„Projetím cílem“ se rozumí moment, kdy měřící brána zaregistruje signál z čipu auta, nemusí to tedy nutně být průjezd pomyslnou čarou přesně pod měřicí bránou, signál z čipu bývá sejmut již o několik centimetrů dříve.
Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů.

Po napomenutí pořadatelem následuje varování, při opakovaném napomenutí může být pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10 sekund. V případě evidentně likvidačního zákroku se zjevným úmyslem může být provinilec diskvalifikován okamžitě a to dokonce z celého závodního dne.
Pomalejší piloti, kteří mají ztrátu jednoho a více kol jsou povinni vhodným způsobem umožnit předjetí výrazně rychlejším pilotům. Pokud tak neučiní ani na výzvu časoměřiče či pořadatele, následuje varování, může být pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10sekund.

Při výjezdu ze „stop and go“ musí dát pilot přednost autům jedoucím po dráze. V případě evidentního bránění předjetí se zjevným úmyslem může být provinilec diskvalifikován a to dokonce z celého soutěžního dne.
Závodník se nemůže nechat zastoupit. Závodník může mít s sebou jednoho mechanika.
Systém základních a finálových rozjížděk, vyhodnocení  Základní skupiny
Dle počtu účastníků v dané kat. budou soutěžící rozdělení do vhodného počtu základních skupin. V každé základní skupině soutěžící absolvuje tři rozjížďky v trvání cca 3-5 min (stanoví pořadatel dle časových možností). Cílem je najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Při rovnosti kol rozhoduje lepší čas, za který byl tento počet kol dosažen.
Z výsledků dosažených v základních rozjížďkách se každému soutěžícímu pro rozřazení do skupin finálových započítají dva nejlepší dosažené výsledky.

Finálové skupiny
Po absolvování všech rozjížděk v základních skupinách a na základě nejlepších dosažených výsledků každého soutěžícího v základních skupinách budou soutěžící rozřazeni do finálových výkonnostních skupin E/D/C/B/A (E- „nejslabší“, A- „nejsilnější“).
V každé finálové skupině soutěžící absolvuje tři rozjížďky v trvání cca 5-10 min (stanoví pořadatel dle časových možností).
Cílem je najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Ze třech výsledků dosažených ve finálových skupinách se každému soutěžícímu škrtne ten nejhorší a výsledné pořadí se počítá pouze ze dvou lepších výsledků (tedy dosažený počet kol a odpovídající časy).
Při rovnosti kol rozhoduje lepší součet časů, při kterém byl počet kol dosažen.
Finálovými jízdami se upravuje již jen pořadí uvnitř daných finálových skupin E/D/C/B/A.

Schéma závodů
Dle počtu soutěžících může pořadatel vhodně upravit počet základních a finálových skupin, čas trvání rozjížděk i počet soutěžících ve skupině a to i dle konkrétního tvaru a propustnosti trati.

Bodování výsledků jednotlivých závodů
(tyto body se započítávají do seriálu závodů):

Umístění – počet bodů Umístění – počet bodů
1 – 50 bodu 6 – 34 bodu
2 – 46 bodu. 7 – 32 bodu
3 – 42 bodu 8 – 30 bodu
4 – 38 bodu 9 – 28 bodu
5 – 36 bodu 10 – 27 bodu

Dále vždy o jeden bod méně až do jednoho bodu, ostatní místa rovněž jeden bod.
Při závěrečném vyhodnocení celého seriálu závodů se žádný výsledek neškrtá. Pokud nastane rovnost bodů, piloti jsou vyhlášeni na shodném místě.
Protože cílem PP je zároveň společenské setkávání, je závodník povinen se osobně dostavit k předání ceny. V opačném případě cena propadá organizátorům.
Obecná ustanovení:

 • soutěžící jsou povinni dodržovat zásady fair play a společenské chování
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa, času a data konání závodů

Pořadatelský klub
1.Mini-Z Racer ČR

ZPĚT